איגוד המוסכים בישראל

הקוד האתי של לשכת סוכני ביטוח בישראלאושר ב- אסיפה הכללית ב- 12.12.2000

1. חובותיו של סוכן ביטוח

1.1 כלפי ציבור המבוטחים:

1.1.1 סוכן ביטוח יעניק ללקוחו את שרותיו המקצועיים בנאמנות וביעילות, יציג בפני לקוחו עובדות מדויקות וכנות.1.1.2 סוכן ביטוח נדרש לשקוד על קידומו המקצועי ושיפור מיומנותו בשרות ללקוח.1.1.3 סוכן ביטוח ישמור בסודיות מוחלטת ובחיסיון את כל המידע האישי והעסקי שנמסר לו ע"י לקוחו, מלבד אם נאמר אחרת בחיקוק אחר ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.1.1.4 סוכן ביטוח לא ייזום, לא ישתתף ולא ייתן הסכמתו לפעולות שיש בהן משום גרימת נזק למבוטח.

2. 1 כלפי חבריו למקצוע:

1.2.1 סוכן ביטוח לא ייזום, לא ישתתף ולא ייתן הסכמתו לפעולות שיש בהן תחרות בלתי הוגנת בחבריו הסוכנים, או רכישת לקוחות בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע ו/או נמצאת בסתירה לחובותיו של סוכן הביטוח.1.2.2 סוכן ביטוח לא ישתף פעולה במישרין או בעקיפין, בתיווך בביטוח – שלא כדין.

3.1 כלפי המבטח:

1.3.1 לנהוג בתפקידו כסוכן ביטוח בתום לב וביושר.1.4 כלפי הלשכה:1.4.1 לקיים את הוראות התקנון וכללי האתיקה של הלשכה. 1.4.2 לשלם במועד את מסי החבר ותשלומים אחרים שנקבעו על-ידי מוסדות הלשכה, לרבות קנסות שיוטלו ע"י ועדת משמעת ו/או בית הדין הארצי.

2. כללי

2.1 סוכן ביטוח רשאי להתלונן בפני ועדת המשמעת או בפני בית הדין הארצי של הלשכה במקרים בהם נגרם נזק ללקוח, בגין פעילות המוגדרת בסעיף 1.1.4 ו/או 1.2.1 .2.2 אין בכללים אלה כדי לגרוע מכללי אתיקה מקצועית, שנקבעו בחוקים הנוגעים לביטוח,נאמנות, שליחות וכד', בהלכות של בתי המשפט, או שייקבעו בעתיד בחוקים ובהלכות הנזכרים.2.3 אין בכללים אלה כדי לגרוע מעיקרי התנהגות נוספים אם וכאשר יותקנו כאלה על-ידי מוסדותיה המוסמכים של הלשכה, או בהחלטותיהם המוסמכות של ועדת המשמעת ו/או בית הדין של הלשכה.

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!