איגוד המוסכים בישראל

שינוי חוק החניכות מכת מוות לדור ההמשך של ענף המכונאות

כ-14,000 תלמידים לומדים מקצועות טכניים, ב-72 בתי ספר בכל הארץ. משרד העבודה מקצה לנושא כ-400 מיליון שקל בשנה. היקף החניכות בישראל קטן לעומת ארצות תעשייתיות אחרות. בישראל ניתנים פתרונות הכשרה מקצועית וחניכות רק לכ-3.5% מהנוער לעומת כ-40% בממוצע מהנוער בגיל זה במדינות המתועשות.

כוונת משרד החינוך לפעול לשינוי חוק החניכות, כךשתימנע השתלמות של תלמידי מגמות ובתי-ספר מקצועיים במקומות עבודה, תפגע קשותבתלמידים ובמוסכים. חיים מלאך מזכ"ל אגוד המוסכים בישראל  אומר,כי יו"ר ועדת החינוך של הכנסת זבולון אורלב מבקש לשנות את חוק החניכותשל ההכשרה המקצועית. עיקרו של חוק החניכות, שהוא מאפשר לתלמידים לעבוד במקומותעבודה הקשורים למקצועות הלימודים שלהם (למשל לימודי מכונאות ועבודה במוסך), החלמגיל 14-15. לפי ההצעה החדשה, ייאסר על תלמידים לעבוד במסגרת הלימודים ולהשתלםמעשית במקצועות אותם הם לומדים באופן עיוני.

עתה, אומר מלאך, התעורר מאבק בין משרד החינוך,שבאחריותו חוק לימודי חובה לבין משרד העבודה, שבאחריותו חוק החניכות וחוק עבודתנוער. שינוי החוק יוביל תחילה לצמצום דרסטי בהיקף הפעילות, שיהיה מלווה בפשיטת רגלכלכלית וחינוכית של בתי- ספר ורשתות חינוך ובהמשך לחיסולה המוחלט של המערכת. מזהירמלאך.

בכדי לקבוע סופית את עמדתו כנגד הכרה בחניכות, אומרמלאך, קבע משרד החינוך באחרונה באופן חד צדדי, כי החל משנת הלימודים הקרובה, לאתותר העברה, או הרשמה, של בני נוער ישירות למערכת החניכות. הם מציעים כי תוקם ועדהמחוזית שתראיין כל תלמיד שפונה או מופנה למערכת החניכות.

"ועדה כזו תבחן את הסיכויים להחזרת התלמידלמערכת שלהם ורק לאותם תלמידים, שלדעתם אין סיכוי ללמוד, היא תתיר אפשרות להעבירםלמערכת החניכות. מה שיקרה הוא שמשרד החינוך יצור סטיגמה קשה לנערים הללו, שרק מישנכשל, ראוי לחניכות."

משרד החינוך איננו מעוניין שנערים יעבדו במסגרותשאינן שייכות למשרד החינוך. אומר מלאך, גם אם מדובר בנערים, שאחרת היו נפלטיםממערכת החינוך בכלל. כיון שתלמידי מגמות מכונאות ורכב עובדים לצרכי השתלמותםבמוסכים, משרד החינוך מבקש לבטל את החוק ולגרום לכך שהם לא יעבדו במסגרת הזו.

"להערכתי, מאחר שמדובר בתקציבים, אם במסגרותהחינוך הכפופות למשרד החינוך יהיו יותר תלמידים, ניתן יהיה לדרוש יותר תקציבים.כיון שהתלמידים הללו נופלים בקטגוריה של חוק החניכות ועבודת נוער, שבאחריות משרדהעבודה והרווחה, הדבר הוא לצנינים בעיני ראשי משרד החינוך. מי שייפגע כמובן הםהנערים, ולענייננו, גם המוסכים המעסיקים אותם כשוליות וכמשתלמים." אומר מלאך.

כיום לומדים מדי שנה כ-14,000 תלמידים במגווןהמקצועות הטכניים, ב-72 בתי ספר בכל הארץ. משרד העבודה מקצה לנושא כ-400 מיליוןשקל בשנה הסכום כולל עלות ההוראה בביה"ס, היסעים, מענקים והזנה. ההקצאהלביה"ס היא בשיטת תקצוב לתלמיד.

אם תתקבל דרישת משרד החינוך יחוסלו כל הקורסים הללושל משרד העבודה, אומר מלאך. משרד החינוך מעוניין שהנערים הללו יוציאו קודם לכלתעודת בגרות ושאת ההשתלמות המקצועית יעשו לאחר השרות הצבאי. איש לא יישאר במקצועהזה, אם הוא לא יוכל להשתלם בשטח, על כלי רכב אמיתיים, במקביל ללימודים העיונייםשל החומר. אומר מלאך.

מערכת הלימודים בחניכות היא ארבע שנתית כאשר בשנתייםהראשונות ט'-י' מהווים הלימודים הכנה למקצוע והקניית הרגלי עבודה. בשנתיים הבאותיא'-יב' יש שילוב של לימודים מקצועיים בביה"ס, עם עבודה תרגולית בשלושה-ארבעהימי לימוד בשבוע, אצל מעסיקים שונים. בימי העבודה קיים ליווי של הצוות הטיפולי שלביה"ס המסייע לבני הנוער בקליטהבעבודה. בגמר הלימודים זכאים בני הנוער בתעודת מקצוע ובתעודת גמר.

במשרד העבודה טוענים, כי הוא אינו מציב את השגתתעודת הבגרות כיעד נפרד. יחד עם זאת הוא הגיע להסדר עם משרד החינוך (ביטול כפלבחינות) המאפשר לתלמידים לצבור יחידות בגרות במקביל לימודי המקצוע.

"מכתמוות לדור ההמשך בענף המכונאות"

"זו מכת מוות לדור ההמשך של ענף המכונאות."מזהיר מלאך. "אנו כאגוד יציג של המוסכים נתארגן להפעלת לובי בכנסת, כדילהכשיל את הרעיון הקלוקל הזה."

יו"ר אגוד המוסכים אריה מטוס אמר בענייןזה, כי בגרמניה מסיימים מדי שנה כ-80,000 תלמידים את הלימודים המשולבים של עיוניומעשי בענף המכונאות. "עבור מדינה מתוקנת כגרמניה זה בסדר אך בישראל זה אינוראוי?"

היקף החניכות בישראלקטן מהמקובל בארצות תעשייתיות אחרות, אומר מטוס. בישראל ניתניםפתרונות הכשרה מקצועית וחניכות רק לכ-3.5% מבני הנוער לעומת כ-40% בממוצע מבניהנוער בגיל זה כמקובל במדינות המתועשות באירופה.

יצוין כי הרשתות עמל ואורט מפעילות את מרבית בתיהספר ושאר הפעילות מתבצע ע"י רשתות קטנות יותר כגון: תורה ומלאכה, נחלים,נוער עובד, עתיד רשת סכנין ועוד.

יצוין כי בצ.ה.ל. פועלים כ16 – בתי ספר בתוך המחנותהמכשירים את מירב בעלי המקצוע הטכניים עבור הצבא. משרד החינוך למשל, אומר מטוס,אינו מספק כמעט כלל מכונאים לצ.ה.ל.

מלאך אומר, כי ידוע לו שמשרד החינוך מתכווןלמנוע את הגעתם של תלמידים למערכת החניכות גםלרמות של יא'-יב', או לחילופין להתנות את קיום המסגרות בתנאים בלתי אפשריים שלפיקוח על המערכת.

לדברי מלאך שר האוצר הבטיח בעל פה כי לקראת המשךהחקיקה הוא ידאג שמערכת החניכות לא תפגע. למרות דבריו של היועץ המשפטי ולמרותהבטחתו של שר האוצר חוק ההסדרים עבר בקריאה ראשונה מבלי שהוסדר דבר בעניין עתידה שלמערכת החניכות.

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!