איגוד המוסכים בישראל

אגוד המוסכים תובע להעמיד לדין חברות ביטוח שביצעו הסדר כובל

זאת בהתאם לפסיקה של בית הדין להגבלים עסקיים, שקבע כי חברות מסוימות לא עמדו בתנאים שהוצבו בפניהן


אגוד המוסכים בישראל ופורום "התיקון הבטוח",דורשים מהממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, לנקוט לאלתר צעדי עונשין, למימוש האחריות הפלילית, כלפי מנהלי חברת דטה קאר ישראל בע"מ וכלפי מנהלי חברות הביטוח של הפניקס ומגדל.

הדרישה הזאת באה לאחר שביה"ד להגבלים עסקיים, בראשות השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור, קבעה בפסק דין כי החברות הללו לא עמדו בתנאים שהוצבו בפניהן, במסגרת אישורים קודמים שניתנו להם, להפעלת תוכנה בתחום שמאות הרכב. הפנייה לממונה על ההגבלים העסקיים נעשתה בהמשך לפעילותו התקיפה והעיקשת של אגוד המוסכים, לשינוי הנורמות בטיפול בלקוחות המוסכים , והמוסכים עצמם. ביה"ד קבע בפסק דין ביוני 2004 כי חברת דטה – קאר ישראל בע"מ, שמניותיה מוחזקות ע"י הפניקס ומגדל, עברה על החוק, בכך שהיא פעלה תוך הסדר כובל (לפי סעיף 7 לחוק ההגבלים העסקיים) ובניגוד לאינטרס הציבורי.

דטה- קאר נוסדה כמיזם משותף ע"י שלוש חברות הביטוח, הפניקס, מגדל וכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, בעיקר לשם מתן שירותי עזר לשמאי הרכב כדי לשפר את הטיפול בתביעות ביטוח בגין נזקין לכלי רכב, באמצעות שימוש בתוכנה ממוחשבת להערכת נזקי תאונות.

היועץ המשפטי של אגוד המוסכים, עו"ד ראובן פארן, טוען במכתב שנשלח לדרור שטרום כי האגוד לא צורף להליך המשפטי "דבר אשר גרם לצמצום הדיון לפרטים טכניים של אופן הפעלת התוכנה, נשוא ההסדר, ושל בחינת תועלת הציבור דרך הפריזמה הצרה של השיקול הכספי (עלות הביטוח) ותוך התעלמות משיקולים רלוונטיים חשובים ובהם הפגיעה בחופש העיסוק של בעלי המוסכים ובעיקר הפגיעה בבטיחות התיקון של כלי הרכב- שיקול אשר חייב היה להיות השיקול הדומיננטי יותר".

עו"ד פארן מבקש משטרום למצות את הדין עם מנהלי חברות הביטוח מאחר ובהתאם לסעיף 47א (ג?) לחוק ההגבלים העסקיים – אי קיום תנאי שעל פיו אושר ההסדר מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס , ומאחר ונקבעה אחריות אישית של מנהלים, והרי לא ייתכן שהמנהלים פעלו בתום לב ומבלי לדעת את העובדות- שתנאי ההסדר אינם מקוימים – ברור, לפיכך, כי מנהלי החברות פעלו במכוון וביצעו עבירות פליליות רבות במשך שנים. וזאת על מנת לשבש את הרציונל שמעבר לתנאים, בדיוק כשם שהן כמו חברות ביטוח אחרות, פעלו ופועלות לעיקור הרציונל שמעבר להסדר השמאים, כפי שהותקן ע"י המפקח על הביטוח (לפי הוראות בג"ץ 98/7721). עוד כותב עו"ד פארן: " יש לראות בחומרה רבה את אי קיום המוקפד של דיני ההגבלים העסקיים בכלל ושל תנאי הסדר כובל מאושר בפרט ובמיוחד כך כאשר הפרת ההסדר נועדה לשרת את כיסן העמוק, בלאו הכי, של חברות הביטוח וזאת על חשבון הציבור ובטיחותו". יצוין כי ביה"ד קבע, שדטה-קאר ישראל תמציא כתבי ערובה,חדשים לשם הבטחת קיומם הקפדני של התנאים לאישורו של ההסדר.

עו"ד פארן, היועץ המשפטי של אגוד המוסכים, דורש מדרור שטרום לנקוט בצעדים משפטיים כנגד החברות הללו. במכתב לשטרום הוא מדגיש כי בהתאם לממצאיו של ביה"ד "אין כל צדק להימנע מנקיטת צעדים עונשיים כלפי דטה-קאר ישראל וחברות פניקס ומגדל ולכן הנך מתבקש לפעול, ללא כל דיחוי, למימוש האחריות הפלילית האמורה". רונן לוי, יו"ר פורום התיקון הבטוח, טוען כי "במידה ודרור שטרום לא יפעל במסגרת סמכותו כמבוקש , אגוד המוסכים יעתור בסוגיה זו לבג"צ. אנו לא נאפשר לחברות הביטוח להמשיך לפגוע בצבור המבוטחים, בעלי הרכב. תם עידן זה".

רכב ותחבורה, גליון מס' 56

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!